• (0414) 681 20 07
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Galeri

HilvanBel

HilvanBel

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 15:44
Mahmut ENGİN

Mahmut ENGİN
Temizlik İşleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hilvan Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir. 
  (2) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerleri cadde ,sokak ve meydanların yıkanması işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip etmek. 
  (3) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların yıkanması işlem ve çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek . 
  (4) Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak . 
  (5) İlçe genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların toplanarak nakledilmesini sağlamak. 
  (6) Kent içindeki cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak. 
  (7) Kent içindeki boş arsaların temizlenmesini yapmak. 
  (8) Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak. (9) İlçe içinde tüm çöp konteynırlarının her türlü tamiratının yapılmasını sağlamak. 
  (9) Konteynırlarının yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak, tretuvarların boyanmasını yapmak. 
  (10) Konteynır yerlerinin kireçlenmesini ve ilaçlanmasını sağlamak. 
  (11) Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteynır taleplerinin karşılamak ve kırılan çöp konteynırlarının bakımı ve onarımını yapmak. 
  (12) İbadethane ve okulların temizliğini program dahilinde yapmak, 
  (13) Vatandaşlardan gelen şikayetlerin sonuçlandırılmasını sağlamak. 
  (14) Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak. 4(15) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak, 
  (16) Çevre ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak. 
  (17) Gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların veya iş makinelerinin denetimini yapmak ve gürültüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, 
  (18) Hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak. 
  (19) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 
  (20) Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse kent sistemine gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak. 
  (21) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek. 
  (22) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak, 
  (23) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak, 
  (24) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek, 
  (25) Kurban kesimi yerlerine su verilmesi, atıklarının toplaması ve temizlik hizmeti sunmak. 
  (26) Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak. 
  (27) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygulama planı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak. 
  (28) Atık pillerin, "Atık Pil ve "Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak. 
  (29) Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak. 
  (30) Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin madde 4;d fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak. 
  (31) Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü,geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 
  (32) İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak, çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak. 
  (33) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 54734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek. 
  (34) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak. 
  (35) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek. 
  (36) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak. 
  (37) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği; hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapılması için ilgili makamlara bildirmek.

  • Temizlik İşleri Müdürlüğü Yazı işleri Birimi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 15:42
Yaşar ÇELİK

Yaşar ÇELLİK
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1. Hilvan İmar Yönetmeliğini hazırlamak, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.
  2. Her yıl “imar hizmetleri ücret tarifesi” ve “otopark tarifesi” teklifini hazırlayıp Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.
  3. Hilvan ilçe sınırları dahilindeki imar uygulamaları ile ilgili olarak, uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak (standart, şartname, yönetmelik genelge, bildiri vb.) ve tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek ve yönlendirme yapmak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak.
  4. 5216/7-c maddesine göre kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili imar uygulamalarını yapmak ve ruhsatlandırmak.
  5. İmar Planları, İmar Yönetmeliği gereğince ”Avan projesi Büyükşehir Belediyesi’nce onanacaktır.” hükmü olan yerlerdeki avan projeleri; imar durumu, plan notları ve yönetmelik doğrultusunda incelemek, uygun bulunması halinde imar hizmetleri ücret tarifesine göre ücretlendirerek projenin tasdikini yapmak. 
  6. Yüksek katlı binalar ile mevzuat gereği özellik arz eden binalara ait projelere görüş veya onay vermek. 
  7. Hilvan sınırları içinde mesleki faaliyet gösteren, mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların Fenni Sicil kayıtlarını tutmak.
  8. Teftiş Kurulunca incelenen konularda yeminli bilirkişi görevlerini üstlenerek dosya ve arazi tetkiklerini yapmak, ve bu doğrultuda rapor düzenlemek.
  9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek,

  • İmar Yazı İşleri
  • İmar Ruhsatlandırma
  • İmar Proje Kontrol Birimi
  • Harita Birimi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 15:39
Turan CAN

Turan CAN
Emlak ve İstimlak Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1. Beş (5) yıllık İmar Programı ve İmar Planında Genel Hizmet Alanı olarak ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırılmasını yapmak.
  2. 2981 sayılı İmar Affı Yasası kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine Tapu Tahsislerinin yapılması.
  3. Diğer Kamu Kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, İmar Planındaki amacına uygun olarak yasalar doğrultusunda Belediyemiz adına tahsis ve devir işlemlerinin yapılması.
  4. İmar Planında Kamu Kurumlarına ayrılan alanda kalan Belediyemize ait taşınmazların Belediyemiz Meclisince alınacak karar doğrultusunda devir veya tahsis işlemlerinin yapılması.
  5. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş hisseli ve müstakil parsellerin Belediyemiz Meclisince alınan karar doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satış işlemlerinin yapılması.
  6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’na göre kiraya verilmesi ve Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere taşınmazların kiralama işlemlerinin yapılması.
  7. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, Belediyemize ait lojmanların memur personelimize tahsis işlemlerinin yapılması.

  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Emlak Servisi Birimi
  • Numarataj Birimi

Mali İşler Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 15:35
Salih MURATOĞLU

Salih MURATOĞLU
Mali İşler Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mali Hizmetler Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır : 
  a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak, 
  b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, 
  c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek, 
  d) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, 
  e) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 
  f) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 
  g) Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak, 
  h) Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek, 
  i) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde intikalini sağlamak, 
  j) Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek, 
  k) Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak, 
  l) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek, 
  m) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek, 
  n) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek, 
  o) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 
  p) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, 
  r) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, 
  s) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak,

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı işleri Birimi
  • Mali Hizmetler Birimi
  • Mali Hizmetler Vezne
  • İdari Tahsilat

Fen İşleri Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 12:29
Ramazan IŞIK

Ramazan IŞIK
Fen İşleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • - Belediyemizin ve İlçe halkının ihtiyaç duyduğu ve ilçeye yapılan ek hizmet binası, sağlık, sosyal, spor, eğitim ve kültür hizmet binaları gibi her türlü fiziksel yatırımları gerçekleştirmek ve bu binaların bakım onarımını ile hizmetlerin güvenilir ve sağlıklı ortamlarda sürekliliğini sağlamak birimin asli görevidir. Ayrıca ilçedeki okullara ve diğer kamu kurumlarına bakım onarım desteğinde bulunmak, Bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması. ilçedeki yolların ve kaldırımların bakım onarımları, yağmur suyu giderlerinin yapımı, kazı ruhsatlarının verilmesi, olası afet durumlarında arama tarama ve kurtarma hizmetlerinin verilmesi müdürlüğün diğer görevleridir.

  • Fen işleri Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Fen İşleri Birimi

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 12:24
Muzaffer YUMUŞAK

Muzaffer YUMUŞAK
Strateji Geliştirme Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • a) Müdürlüğü bağlı büroların çalışmalarının koordinasyonundan, belediyedeki müdürlükler arası ve diğer resmi kurumlarla olan tüm yazışmalar ile yapılan çalışmalardan, Müdürlükte yapılan tüm işlemlerin tetkikinden sorumludur.
  b) Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkanı ile Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak görev yapar. 
  c) Müdürlüğün ita amiri olarak, çalışanların her türlü özlük yazışmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri gereğince işlem yapmakta yetkilidir.
  ç) İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde, Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.
  d) İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarını içerisindeki işlemlerin yürütülmesinden yetkili ve sorumludur.

  • Plan Proje Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Plan ve Proje Birimi

Habeş BERME

Habeş BERME
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
  memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
  programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8. Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
  doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat
  çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
  sağlar.
  10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

  • İnsan Kaynakları ve Personel İşleri
  • İnsan Kaynakları ve Personel Yazı İşleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 12:11
Emre YILDIZ

Yunus Emre YILDIZ
Park ve Bahçeler Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup
  memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
  programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
  doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
  9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
  11) Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak
  12) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutat bilgilendirme ve danışma toplantıları
  düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısını bilgilendirmek.
  13) Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık
  kontrollerini yaptırmak
  14) Personellerin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamalarını takip etmek.
  15) Teknik Elemanların görevlerini tespit ve tayin etmek
  16) Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak
  17) Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
  18) Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hak edişlerinin tanziminin sağlanması
  ve tahakkuklarının yapılması
  19) Büyükşehir Belediyesi ile 3030 sayılı yasa gereği yapılması gereken hizmetler için
  koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takip etmek.
  20) Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların
  bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak ve uygulamak.
  21) Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayına sunmak.
  22) Müteahhitlerin iş bitirme belgelerini hazırlatmak.
  23) Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili
  olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri
  Meclise ve Encümene sunmak.

  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • İlçede Bulunan Tüm Parklar

Mahmut Nedim TOPRAK

Pazar, 30 Eylül 2018 10:39

Mahmut Nedim TOPRAK

Belediye Encümeni

Derviş ÇİÇEK

Pazar, 30 Eylül 2018 10:37

Derviş ÇİÇEK

Belediye Encümeni

© 2020 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL