• (0414) 681 20 07
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Galeri

HilvanBel

HilvanBel

Emin GÜNER

Salı, 09 Ekim 2018 10:47

1982-1984

Mustafa BAYIK

Salı, 09 Ekim 2018 10:37

1984-2004

Sabri ÖZKAYA

Salı, 09 Ekim 2018 10:36

2004-2009

Aslan Ali BAYIK

Salı, 09 Ekim 2018 09:52

2009 -...

Belediye Kimliği

Salı, 09 Ekim 2018 09:40

Belediye Adı: Hilvan Belediyesi

Belediye Başkanı: Aslan Ali BAYIK

Vergi Dairesi: Hilvan

Vergi No: 463 000 7037

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Bağlar Mahallesi İzollu Bozan Bey Caddesi No. 20

Telefon : 0414 681.2007

Fax : 0 414 681 2035

Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Posta kodu: 63900

BELEDİYE BAŞKANLARI

1948 - 1951  :           Mahmut Hilmi PAYDAŞ

1951 - 1955  :           Mustafa KILIÇ

1959 - 1960  :           Emin ÇAKMAK

1960 - 1961 :           Bedrettin SÖNMEZ

1965 – 1969  :          Mehmet Dürü AVCI

1969 – 1973  :          Süleyman ÇAKMAK

1973 - 1977  :           Mahmut Hilmi PAYDAŞ (2. Dönem)

1977 - 1978  :           Mehmet Veysi BAYUK

1980 – 1982 :           Taykan ATAMAN

1982 – 1984 :           Emin GÜNER

1984 – 2004 :           Mustafa BAYIK

2004 – 2009 :           Sabri ÖZKAYA

2009 - …..    :           Aslan Ali BAYIK

Yazı İşleri Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 16:41
Önder BAYTAK

Önder BAYTAK
Yazı İşleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
  3. Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
  4. Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  5. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
  6. Yazı  İşleri  Müdürlüğü  yukarıda  sayılan  görevleri  ve  5393  Sayılı  Kanuna dayanarak  Belediye  Başkanınca  kendisine  verilen  tüm  görevleri  kanunlar  çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
  7. Encümen üyesi seçildiği takdirde encümen toplantısına katılır.
  • Belediye Meclis Salonu
  • Yazı İşleri Birimi

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 16:32
Önder BAYRAK

Önder BAYTAK
Ulaştırma Hizmetleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • (1) Hilvan Belediye Başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü , 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/3751 sayılı Kararı’ gereğince, Hilvan Belediye Meclisinin 08/06/2007 tarih ve 2007/67 numaralı kararıyla kurulmuştur. 
  (2) Hilvan Belediye Başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü; Yazı İşleri Birimi, Satın Alma Biriminden oluşur.

  • Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Satın Alma Birimi

Zabıta Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 16:16
Necati YÜKSEKYAYLA

Necati YÜKSEKYAYLA
Zabıta Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

  3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

  4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

  5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

  6) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

  7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

  8) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

  9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek.

  10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

  11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

  12) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,

  13) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  14) Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

  15) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

  16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

  17) Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.)

  18) Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,

  19) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

  20) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

  21) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

  22) Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlamak,

  23) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  • Zabıta Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Trafik Zabıta Birimi
  • Zabıta Karakolu

Mustafa UFAK

Mustafa UFAK
Basın, yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • a) Belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı bir iletişim kurmak, vatandaşın belediye hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmasını sağlamak,

  b) Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak,

  c) Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek; makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak; kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak,

  ç) Medya mensuplarına, Belediye ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken rahat bir ortam sağlamak,

  d) Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Hilvanlılara daha etkin biçimde duyurabilmek için bülten, afiş, pankart, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak,

  e) Basın Yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan haberleri düzenli olarak takip etmek ve arşivlemek, belediye hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,

  f) Basın yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan görüntülü ve yazılı haberleri düzenli şekilde arşivlemek,

  g) Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Hilvanlılarla daha etkin biçimde duyurabilmek, doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bülten hazırlamak,

  ğ) Çocukların belediye çalışmalarını yakından izleyebilmelerini, katılmalarını ve yararlanmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunabilecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla çocuklarla birlikte çocuk dergisi çıkarmak,

  h) Belediye iletişim panolarının kullanımını, görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak,

  ı) Belediyenin ihtiyaç duyduğu broşür, afiş, pankart vb. dokümanların grafik tasarımını yapmak; basılmasını, çoğaltılmasını sağlamak,

  i) Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlemesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması, bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,

  j) Gerektiğinde Sivil Toplum Örgütleri ve muhtarlıklara yönelik brifing, tanıtım toplantıları düzenlemek,

  k) Hilvanlıların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması, anket çalışması yapmak,

  l) Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre başvuruları kabul etme, birimlere yönlendirme, gelen cevapları değerlendirme ve ilgilisine cevap verme işlemlerini gerçekleştirmek,

  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yazı İşleri Birimi

Sosyal İşler Müdürlüğü

Pazar, 30 Eylül 2018 16:06
Mustafa ŞANDA

Mustafa ŞANDA
Özel Kalem - Sosyal İşler Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  9) Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

  • Özel Kalem Birimi

© 2019 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL