• (0414) 681 20 07
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Galeri

Özel Kalem / Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü

10 Mart 2020 Okunma: 410 Yazan
Mustafa ŞANDA

Mustafa ŞANDA
Özel Kalem - Sosyal Yardım İşleri Müdürü.

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:120
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
  3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
  4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
  5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
  6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
  7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
  8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Belediyede çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
  9) Özel Kalem Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
  • Özel Kalem Müdürlüğü Birimi
  • Sosyal Yardım İşleri Birimi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

14 Şubat 2020 Okunma: 504 Yazan
 Habeş Berme

Salih Muratoğlu
Destek Hizmetleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:118
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

14 Şubat 2020 Okunma: 485 Yazan
 Habeş Berme

Habeş Berme
Bilgi İşlem MüdürV. 

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:115
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yazı İşleri Müdürlüğü

13 Şubat 2020 Okunma: 483 Yazan
 onder baytak

Önder BAYTAK
Yazı İşleri Müdürü

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:126
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
  3. Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
  4. Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
  5. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
  6. Yazı  İşleri  Müdürlüğü  yukarıda  sayılan  görevleri  ve  5393  Sayılı  Kanuna dayanarak  Belediye  Başkanınca  kendisine  verilen  tüm  görevleri  kanunlar  çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
  7. Encümen üyesi seçildiği takdirde encümen toplantısına katılır.
  • Belediye Meclis Salonu
  • Yazı İşleri Birimi

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü

30 Eylül 2018 Okunma: 1486 Yazan
Önder BAYRAK

Önder BAYTAK
Ulaştırma Hizmetleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:126
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • (1) Hilvan Belediye Başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü , 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/3751 sayılı Kararı’ gereğince, Hilvan Belediye Meclisinin 08/06/2007 tarih ve 2007/67 numaralı kararıyla kurulmuştur. 
  (2) Hilvan Belediye Başkanlığı Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü; Yazı İşleri Birimi, Satın Alma Biriminden oluşur.

  • Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Satın Alma Birimi

Zabıta Müdürlüğü

30 Eylül 2018 Okunma: 2303 Yazan
Necati YÜKSEKYAYLA

Necati YÜKSEKYAYLA
Zabıta Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:143
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

  2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

  3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

  4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

  5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

  6) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

  7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

  8) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

  9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek.

  10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

  11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

  12) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,

  13) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  14) Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

  15) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

  16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

  17) Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.)

  18) Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,

  19) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

  20) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

  21) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

  22) Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlamak,

  23) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  • Zabıta Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Trafik Zabıta Birimi
  • Zabıta Karakolu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

30 Eylül 2018 Okunma: 1175 Yazan
Mustafa UFAK

Mustafa UFAK
Basın, yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:114
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • a) Belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı bir iletişim kurmak, vatandaşın belediye hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmasını sağlamak,

  b) Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak,

  c) Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek; makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak; kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak,

  ç) Medya mensuplarına, Belediye ile ilgili haberlerini ve çalışmalarını yaparken rahat bir ortam sağlamak,

  d) Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Hilvanlılara daha etkin biçimde duyurabilmek için bülten, afiş, pankart, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak,

  e) Basın Yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan haberleri düzenli olarak takip etmek ve arşivlemek, belediye hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,

  f) Basın yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan görüntülü ve yazılı haberleri düzenli şekilde arşivlemek,

  g) Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Hilvanlılarla daha etkin biçimde duyurabilmek, doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bülten hazırlamak,

  ğ) Çocukların belediye çalışmalarını yakından izleyebilmelerini, katılmalarını ve yararlanmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunabilecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla çocuklarla birlikte çocuk dergisi çıkarmak,

  h) Belediye iletişim panolarının kullanımını, görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak,

  ı) Belediyenin ihtiyaç duyduğu broşür, afiş, pankart vb. dokümanların grafik tasarımını yapmak; basılmasını, çoğaltılmasını sağlamak,

  i) Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlemesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması, bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,

  j) Gerektiğinde Sivil Toplum Örgütleri ve muhtarlıklara yönelik brifing, tanıtım toplantıları düzenlemek,

  k) Hilvanlıların belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması, anket çalışması yapmak,

  l) Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre başvuruları kabul etme, birimlere yönlendirme, gelen cevapları değerlendirme ve ilgilisine cevap verme işlemlerini gerçekleştirmek,

  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yazı İşleri Birimi

Temizlik İşleri Müdürlüğü

30 Eylül 2018 Okunma: 1766 Yazan
 

 Yunus Emre YILDIZ

Temizlik İşleri Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hilvan Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir. 
  (2) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve pazaryerleri cadde ,sokak ve meydanların yıkanması işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirlemek ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip etmek. 
  (3) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerleri cadde, sokak ve meydanların yıkanması işlem ve çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek . 
  (4) Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak . 
  (5) İlçe genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların toplanarak nakledilmesini sağlamak. 
  (6) Kent içindeki cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak. 
  (7) Kent içindeki boş arsaların temizlenmesini yapmak. 
  (8) Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak. (9) İlçe içinde tüm çöp konteynırlarının her türlü tamiratının yapılmasını sağlamak. 
  (9) Konteynırlarının yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak, tretuvarların boyanmasını yapmak. 
  (10) Konteynır yerlerinin kireçlenmesini ve ilaçlanmasını sağlamak. 
  (11) Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteynır taleplerinin karşılamak ve kırılan çöp konteynırlarının bakımı ve onarımını yapmak. 
  (12) İbadethane ve okulların temizliğini program dahilinde yapmak, 
  (13) Vatandaşlardan gelen şikayetlerin sonuçlandırılmasını sağlamak. 
  (14) Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak. 4(15) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak, 
  (16) Çevre ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak. 
  (17) Gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların veya iş makinelerinin denetimini yapmak ve gürültüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, 
  (18) Hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, gerekli önlemleri aldırmak. 
  (19) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 
  (20) Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse kent sistemine gelen şikâyetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak. 
  (21) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek. 
  (22) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak, 
  (23) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dahilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak, 
  (24) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek, 
  (25) Kurban kesimi yerlerine su verilmesi, atıklarının toplaması ve temizlik hizmeti sunmak. 
  (26) Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak. 
  (27) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında oluşturulan uygulama planı çerçevesinde ilçe genelinde bulunan konut, işyeri, alışveriş merkezi, market ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, yönetmelik gereklerini yerine getirmeyenler hakkında idari yaptırım uygulamak. 
  (28) Atık pillerin, "Atık Pil ve "Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak. 
  (29) Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak. 
  (30) Atık yağların kontrolü yönetmeliği gereği; faaliyetleri sırasında yönetmeliğin madde 4;d fıkrasında sayılan atık yağların oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından alınarak bertarafını sağlamak, bunun için sözleşmeler yaptırmak, uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulamak. 
  (31) Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü,geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 
  (32) İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak, çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak. 
  (33) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 54734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek. 
  (34) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak. 
  (35) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek. 
  (36) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak. 
  (37) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği; hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapılması için ilgili makamlara bildirmek.

  • Temizlik İşleri Müdürlüğü Yazı işleri Birimi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

30 Eylül 2018 Okunma: 1701 Yazan
Yaşar ÇELİK

Yaşar ÇELLİK
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:134
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1. Hilvan İmar Yönetmeliğini hazırlamak, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.
  2. Her yıl “imar hizmetleri ücret tarifesi” ve “otopark tarifesi” teklifini hazırlayıp Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.
  3. Hilvan ilçe sınırları dahilindeki imar uygulamaları ile ilgili olarak, uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak (standart, şartname, yönetmelik genelge, bildiri vb.) ve tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek ve yönlendirme yapmak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak.
  4. 5216/7-c maddesine göre kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili imar uygulamalarını yapmak ve ruhsatlandırmak.
  5. İmar Planları, İmar Yönetmeliği gereğince ”Avan projesi Büyükşehir Belediyesi’nce onanacaktır.” hükmü olan yerlerdeki avan projeleri; imar durumu, plan notları ve yönetmelik doğrultusunda incelemek, uygun bulunması halinde imar hizmetleri ücret tarifesine göre ücretlendirerek projenin tasdikini yapmak. 
  6. Yüksek katlı binalar ile mevzuat gereği özellik arz eden binalara ait projelere görüş veya onay vermek. 
  7. Hilvan sınırları içinde mesleki faaliyet gösteren, mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların Fenni Sicil kayıtlarını tutmak.
  8. Teftiş Kurulunca incelenen konularda yeminli bilirkişi görevlerini üstlenerek dosya ve arazi tetkiklerini yapmak, ve bu doğrultuda rapor düzenlemek.
  9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek,

  • İmar Yazı İşleri
  • İmar Ruhsatlandırma
  • İmar Proje Kontrol Birimi
  • Harita Birimi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

30 Eylül 2018 Okunma: 1379 Yazan
Turan CAN

Ramazan BENZİN
Emlak ve İstimlak Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:122
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1. Beş (5) yıllık İmar Programı ve İmar Planında Genel Hizmet Alanı olarak ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırılmasını yapmak.
  2. 2981 sayılı İmar Affı Yasası kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine Tapu Tahsislerinin yapılması.
  3. Diğer Kamu Kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, İmar Planındaki amacına uygun olarak yasalar doğrultusunda Belediyemiz adına tahsis ve devir işlemlerinin yapılması.
  4. İmar Planında Kamu Kurumlarına ayrılan alanda kalan Belediyemize ait taşınmazların Belediyemiz Meclisince alınacak karar doğrultusunda devir veya tahsis işlemlerinin yapılması.
  5. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş hisseli ve müstakil parsellerin Belediyemiz Meclisince alınan karar doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satış işlemlerinin yapılması.
  6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’na göre kiraya verilmesi ve Belediyemiz tarafından kullanılmak üzere taşınmazların kiralama işlemlerinin yapılması.
  7. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, Belediyemize ait lojmanların memur personelimize tahsis işlemlerinin yapılması.

  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yazı İşleri Birimi
  • Emlak Servisi Birimi
  • Numarataj Birimi

Page 1 of 2

© 2021 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL