• (0414) 681 20 07
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Galeri

Yaşar ÇELİK

Yaşar ÇELLİK
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Telefon: (0414) 681 20 07  Dahili:134
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 1. Hilvan İmar Yönetmeliğini hazırlamak, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.
  2. Her yıl “imar hizmetleri ücret tarifesi” ve “otopark tarifesi” teklifini hazırlayıp Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.
  3. Hilvan ilçe sınırları dahilindeki imar uygulamaları ile ilgili olarak, uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak (standart, şartname, yönetmelik genelge, bildiri vb.) ve tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek ve yönlendirme yapmak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak.
  4. 5216/7-c maddesine göre kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili imar uygulamalarını yapmak ve ruhsatlandırmak.
  5. İmar Planları, İmar Yönetmeliği gereğince ”Avan projesi Büyükşehir Belediyesi’nce onanacaktır.” hükmü olan yerlerdeki avan projeleri; imar durumu, plan notları ve yönetmelik doğrultusunda incelemek, uygun bulunması halinde imar hizmetleri ücret tarifesine göre ücretlendirerek projenin tasdikini yapmak. 
  6. Yüksek katlı binalar ile mevzuat gereği özellik arz eden binalara ait projelere görüş veya onay vermek. 
  7. Hilvan sınırları içinde mesleki faaliyet gösteren, mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların Fenni Sicil kayıtlarını tutmak.
  8. Teftiş Kurulunca incelenen konularda yeminli bilirkişi görevlerini üstlenerek dosya ve arazi tetkiklerini yapmak, ve bu doğrultuda rapor düzenlemek.
  9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek,

  • İmar Yazı İşleri
  • İmar Ruhsatlandırma
  • İmar Proje Kontrol Birimi
  • Harita Birimi

© 2020 - Hilvan Belediyesi resmi Web Sitesi - Web Tasarım: Koray ÇOKOL