Salih MURATOĞLU

Salih MURATOĞLU
Mali İşler Müdür V.


Telefon: (0414) 681 20 07 Dahili:118
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

GÖREVLERİ

 • Mali Hizmetler Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır : 
  a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak, 
  b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, 
  c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek, 
  d) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, 
  e) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 
  f) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 
  g) Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak, 
  h) Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek, 
  i) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde intikalini sağlamak, 
  j) Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek, 
  k) Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak, 
  l) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek, 
  m) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek, 
  n) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek, 
  o) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 
  p) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, 
  r) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, 
  s) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak,

BAĞLI BİRİMLER

 • Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı işleri Birimi
 • Mali Hizmetler Birimi
 • Mali Hizmetler Vezne
 • İdari Tahsilat
HİLVAN BELEDİYESİ

İLETİŞİM

Bağlar Mahallesi, İzollu Bozan Bey Caddesi No:20, 63900 Hilvan/Şanlıurfa

((0414) 681 20 07

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ÇAĞRI MERKEZİ

© 2021 Hilvan Belediyesi